آخرین خبر/ اقدام نابخردانه حیوان چند قدم مانده به پیروزی!