آخرین خبر/ انسان ها دارای دیدی سه رنگی هستند. منظور از دید سه رنگی، این است که همه رنگها را به صورت ترکیب سه رنگ قرمز، آبی و سبز می بینیم. این توانایی به خاطر وجود سه نوع مختلف از پروتئین که در اصطلاح «اوپسین» نام دارد صورت می گیرد. حداقل تعداد انواع اوپسین ها در چشم سنجاقک یازده تا بود و در برخی گونه ها حتی به ۳۰ نوع هم می رسید. سنجاقک ها در دوره های سنی مختلف، از اوپسین های مختلفی استفاده می کنند. برای نمونه در دوره ای که سنجاقک به شکل لارو است، فاقد اوپسین ویژه مشاهده نور آبی است. شاید به این خاطر که سنجاقک در این دوره، چندان با نور آبی روبرو نمی شود.