خراسان/ با توجه به اعداد داده شده، گزینه مناسب برای جای خالی را پیدا کنید.

پاسخ در تصویر دوم است.