آخرین خبر/ وقتی بعد قرنطینه یهو یه مهمون زنگ در و میزنه!