خراسان/ با توجه به تصاویر داده شده، کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟
پاسخ: گزینه 1، تنها به علاوه داخل شکل کوچک می شود.