آخرین خبر/ آنچه می‌بینید واقعیت دارد؟ آنچه می‌بینید واقعیت دارد.