شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
شراب خوار ، اگر سخنى گفت تأیید نکنید ، اگر خواستگارى کرد به او زن ندهید ، اگر بیمار شد به عیادتش نروید ، اگر مُرد بر جنازه ‏اش حاضر نشوید و به او امانت مسپارید .

بحار الأنوار : 79 / 127 / 7 منتخب میزان الحکمة : 186