باشگاه خبرنگاران/ در پارک‌های سنگاپور دیده شده که سگ ربات در پارک راه می‌رود و به ساکنان اهمیت قرنطینه را یادآوری می‌کند. به این سگ ماموریت داده شده تا در طول مسیر قدم بزند و خانه نشینی را توصیه کند.
این سگ ربات توسط کمپانی Boston Dynamics طراحی شده است تا با کرونا مقابله کند. مقامات شهر تصمیم گرفتند یک آزمایش غیرمعمول را شروع کنند. آن‌ها سعی کردند تا این ربات را که از راه دور کنترل می‌شود آزادانه در پارک رها کنند.
این ربات پارس نمی‌کند و آسیبی نمی‌رساند تنها خیلی مودبانه به شهروندان که در پارک قدم می‌زنند، اطلاع می‌دهد که بهتر است در خانه بمانند و اگر شخصی در حال ورزش در هوای تازه است، توصیه می‌کند تنها باشد و فاصله را از دیگران رعایت نماید. این یک اقدام جالبی است که سنگاپوری‌ها برای مقابله با کرونا پیش گرفتند.