خراسان/ شب هنگام بعد از شناسایی دشمن و در حالی که هم خودروی سواری و هم موتور داشت، برای این که عراقی ها متوجه حضورش نشوند، بلافاصله با دوچرخه ای به طرف آبادان راه افتاد و مسیر 9 کیلومتری را به سرعت طی کرد و خبر را به شهر رساند. با وجود آن همه خمپاره و گلوله در مسیرش از دوچرخه هم پیاده شد و بخشی از مسیر را دوید و پیاده طی کرد.
شهید دریاقلی سورانی، نوید شاهد