آخرین خبر/ ماشین از وسط نصف شده همچنان حرکت میکنه و کابین راننده قابل استفاده هست !