سورنا/ ملاقات با کوسه نهنگ روی سکوی نفتی کارکنان سکوی نفتی "فروزان" در خلیج فارس از یک کوسه نهنگ فیلم گرفته‎اند.