فرارو/ کاربران شبکه های اجتماعی ویدئویی از یک خط تولید نان به شیوه ای غیربهداشتی در هند منتشر کرده اند که در آن خمیر روی زمین قرار داده شده و فردی با پای برهنه روی آنها می رود. در بخش بعدی فرد دیگری نیمه عریان با زانوهایش روی خمیر می رود و با وردنه روی آن می کشد.