آخرین خبر/ نتیجه ترکیب گوگرد با گدازه و رسیدن به حداکثر حرارت ممکن