خراسان/ با توجه به تصاویر داده شده کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟

پاسخ در تصویر دوم است.