آخرین خبر/ ببر بروی درخت ناامیدی ببر از شکار میمون روی درخت