آخرین خبر/ سیاهگوش انعطاف پذیرترین بدن را در میان گربه سانان دارد/ آنها در یک پرش عمودی حدودا سه نیم تا چهار متر از زمین پرش میکنند و پرندگانی همچون کبک و گنجشک را شکار میکنند