خراسان/ با توجه به روابط غیرمعمول معادله ها، روشی منطقی پیدا کنید تا بتوانید جای خالی را پر کنید.

پاسخ در تصویر دوم است.