آخرین خبر/ انفجار موبایل یک مسافر اتوبوس در جیبش/چین