خراسان/ با توجه به اعداد داده شده در تصویر کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟

پاسخ در تصویر دوم است.