خراسان/ با توجه به شکل های داده شده در بالا، گزینه مناسب را انتخاب کنید.


پاسخ در تصویر دوم است.