خراسان/ ماریزیو ساوینی، هنرمند ایتالیایی مجسمه‌های جالبی را با آدامس درست می کند و در سرتاسر اروپا به نمایش می گذارد. او هم از جویدن آدامس لذت می‌برد، هم از به کار بردن آن ها به عنوان یک وسیله ارتباطی با مخاطبان هنری اش بهره می جوید!