آخرین خبر/ طرف تو آمریکا عابربانک رو درسته کنده داره با خودش میبره!