آخرین خبر/ این حجم از سرعت تو معابر شهری و ناتوانی در کنترل !