خبرگزاری دانشجو/ نقاشی_شنی «خرداد ۴۲ تا خرداد ۶۸ به روایت تصویر»
کاری از مرکز هنرهای رقومی بسیج