مشرق/ اولین تصویر منتشر شده از افراد نجات یافته‌ شناور بهبهان در عراق منتشر شد.