آخرین خبر/ گیر افتادن یک مورچه در داخل گیاه گوشتخوار