آخرین خبر/ این ساحل صخره ای که در ایلند قرار دارد از جذابیت های توریستی این کشور به شمار می رود