آخرین خبر/ نیوزیلندی‌ها برای قربانیان نژادپرستی در آمریکا رقص « هاکا» را اجرا میکنند. اما رقص هاکا چیست؟ این رقص از رقص‌های آیینی‌ و رزمی مائوری‌ها یعنی بومیان نیوزیلند است. جنگجویان مائوری قبل از آغاز جنگ با اجرای این رقص ترس را در دل دشمن می‌انداختند. اکنون اما این رقص میراثی فولکلور مردم نیوزیلند است و در استقبال از شخصیت‌ها، عزاداری و گاه شادی‌ها اجرا می‌شود. مردم نیوزیلند اعم از بومی و غیربومی حالا با اجرای این رقص همدردی خود را با قربانیان اعلام می‌کنند. مشهورترین اجرای عمومی این رقص در نیوزیلند در مارس 2019و در پی عملیات تروریستی علیه مسلمانان در نیوزیلند و علیه قربانیان مسلمان آن واقعه بود.