آخرین خبر/ این مرد هندی 24 میلگرد آهنی را در یک دقیقه با سر خم میکند و دارنده رکورد گینس در این زمینه است