آخرین خبر/ تصویر فوق العاده از طلوع ماه در شرق لندن