آخرین خبر/ کنده شدن سقف یک ساختمان به علت طوفان شدید در هند