فرارو/ خبرنگار زن استرالیایی خیلی خوش شانس بود که از حمله یک تمساح جان سالم به در برد.
زاریشا بردلی که به داروین استرالیا، منطقه که به خاستگاه تمساح ها است رفته بود بسیار خوش شانس بود که از آرواره های مرگبار تمساح جان سالم به در برد.
این خبرنگار زن پس از این حادثه گفت که فکر نمی کنم تاکنون در زندگی ام اینگونه حرکت کرده باشم.