آخرین خبر/ سیاه‌پوست به زبان فارسی درباره شوخی‌های نژادپرستانه؛ بنظر شما مردم ایران تا چه حدی مسائل مربوط به نژادپرستی را رعایت می‌کنند؟