خراسان/ در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از شماره ها نام یک میوه را نوشته‌ایم که شما باید آن را حدس بزنید.