فرارو/ نیروهای گارد ساحلی ایتالیا یک نهنگ عنبر 10 متری که در چنبره تور ماهیگیری گرفتار آمده بود را نجات دادند.