آخرین خبر/ برخی از پشه‌ها در تاریکی کامل توانایی شناسایی دیوار یا موانع موجود در مسیر را دارند.
گروهی از دانشمندان با بررسی این پشه ها متوجه شدند که در بدن آنها سنسورهای وجود دارد و بصورت آنلاین بازخورد جریان هوایی که با بال زدن پشه ایجاد می‌شود را بررسی میکنند! پشه از آشفتگی جریان‌های دریافتی می‌فهمد که به یک مانع نزدیک شده است!
(برای فهمیدن این ویژگی با 12000 سنسور و دوربین رفتار یک پشه را پایش کردند!)
بعد از پی بردن به این ویژگی سنسور های ساخته شد که همین فرایند را در یک کوادکوپتر کوچک انجام دهد و این مرحله هم با موفقیت انجام شد! در مرحله بعدی سعی دارند این سیستم را برای هلیکوپتر های بزرگ نیز اجرا می‌کنند