آخرین خبر/ ابتدا یوزپلنگ جوان به تنهائی سمت کل یالدار می رود و سپس هم کل یالدار دیگه ای به کمک همنوعش می آید اما در ادامه برادر یوز از راه می رسد و کل یالدار را با همکاری یک دیگر شکار میکنند.