آخرین خبر/ نماهنگ مشرق عشق
کاری از گروه همخوانی معراج در حرم رضوی