آخرین خبر/ یک خانواده 5 نفره یوزپلنگ در تعقیب یک کل یالدار می افتند که ناگهان کل دیگری به کمک هم توعش می آید. جالب اینکه تا آخر کل یالدار در کنار هم نوعش به دفاع می پردازد .