آخرین خبر/ صلوات خاصّه امام رضا(ع) با صدای مجید بنی فاطمه