همشهری/ طی پدیده‌ای نادر در ژاپن، رنگین‌کمانی دیده شد که روی تکه ‌ابری بازتاب داشت. به گزارش آدیتی‌سنترال، انبوهی از ابر‌ها جلو بخش بزرگی از رنگین‌کمان را گرفته بود و بنابراین بخشی از آن پیدا بود. پیش از این هم پدیده‌ای به این شکل در آمریکا دیده شده بود. در اوضاع عادی، رنگین کمان پدیده‌ای نوری است و زمانی که خورشید به قطرات نم و رطوبت جو زمین می‌تابد باعث ایجاد طیفی از نور در آسمان می‌شود.