آخرین خبر/ می‌خواسته قاچاقی با هواپیما سفر کنه ولی بد جایی مخفی شده بود