آخرین خبر/ عاقبت بی احتیاطی در خروج از بزرگراه روسیه