آخرین خبر/ بسیاری از شکارچیان عمق دریا فقط بیهوده تردد میکنند و انرژی شان را ذخیره میکنند طعمه را فریب میدهند تا به سمت آنها بیاید.
کی رو طوطیس؛ این ماهی هشت پای دریا برای شکار طعمه از شاخکهای حساس بلند و چسبناک خود استفاده میکند هر کدوم از شاخکها یک فریبنده درخشان دارند که برای جذب طعمه های درحال عبور ضربان میزند. یک تکان ملایم وسوسه را بیشتر میکند و شکار طعمه در عمق پائین یک ثروت باداورده است.