باشگاه خبرنگاران/ یک سارق با سوء استفاده از لباس کادر درمان از یک مرکز خرید در قائم شهر سرقت کرد.