آخرین خبر/ کانزی (شامپانزه‌ی کوتوله که تو امریکا زندگی میکنه) یاد گرفته که چطور برای آتیش هیزم جمع کنه، اون رو با کبریت روشن کنه و بعد روش مارشملو درست کنه و نوش جان کنه.