حریم حرم/ شعرخوانی آقای حمیدرضا برقعی:
گرچه مهر و کرم و لطف و وفا عادت توست
مهربانی تو مشهورترین خصلت توست