سمت خدا/ امام رضا(ع) کناره‌گیری از مردم را نوعی رهبانیت می‌دانستند و از همه حتی فرزند خود امام جواد(ع) می‌خواستند کنار مردم و همدل با آنها باشند. مردم همیشه به راحتی نیازها و گرفتاری‌های خود را با امام در میان می‌گذاشتند و امام(ع) با مهربانی به نیازهای مادی و معنوی آنها پاسخ می‌دادند.
روزی ریان، به دیدن امام رضا(ع) آمد و قصدش این بود بعد از گفتگو، از ایشان چند درهمی طلب کند تا برای دخترهایش انگشتر بخرد. آن روز، بعد از گفتگو به شدت گریه‌اش گرفت و درخواستش را فراموش کرد. سمت خانه به راه افتاده بود که صدای امام را شنید: ریان نمی‌خواهی چند درهم بدهم تا برای دخترانت انگشتر تهیه کنی ...؟ همین رفتارهای امام رضا(ع) باعث شد هر روز از شیعه و سنی، و زردشتی و مانند آن، مجذوب شخصیت امام رضا(ع) شوند.
امام (ع) دربارۀ معاشرت با دیگران می‌فرمودند: «با دوستان فروتنی کنید و با دشمنان به احتیاط رفتار کنید. با عموم مردم هم با گشاده‌رویی برخورد کنید»

برگرفته از عیون اخبار الرضا (ع)