فرارو/ مردی در هند توانایی عجیب و غریب شناور ماندن روی آب را دارد.چدی بابا نام این کار نادر را یوگا در آب نامیده و می گوید 40 سال است یوگا در آب انجام می دهد.
وی مدعی است که انجام یوگا در آب باعث تقویت قدرت داخلی و خارجی می شود.