بیتوته/ حسودی نکن و از حسودی دوری کنو هرچه برایت پیش می اید بپذیر و تحمل کن چون خوشبختی در انتظارت است.